Navigácia

Obsah

Výrub drevín

Výrub drevín (stromy, kry, liany) je možné vykonať len v období vegetačného pokoja (1. október až 31. marec). Na výrub dreviny, až na výnimky, sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody, ktorým je obec.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje ak ide o:

-        stromy s obvodom kmeňa do 40 cm meraným vo výške 130 cm nad zemou

-        krovité porasty s výmerou do 10 m2.

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny je potrebné podať na obecnom úrade.

Rozhodnutie o výrube dreviny vydá príslušný úrad do 30 dni odo dňa začatia správneho konania.

Obec  vydáva súhlas na výrub dreviny rastúcej mimo les (záhrada, zastavané plochy a nádvoria, trvalo trávny porast, orná pôda, ostatné plochy, vinice, chmeľnice, ovocné sady).

V prípade že sa jedná o dreviny vedené na liste vlastníctva ako lesné pozemky, je potrebné povolenie lesného úradu.

Súhlas na výrub dreviny sa vyžaduje:

  1. na stromy s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, krovité porasty s výmerou nad 10 m2,
  2. na stromy s obvodom kmeňa nad 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách,
  3. pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov odo dňa výrubu,
  4. pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku.