Obsah

Spoločný obecný úrad pre zabezpečenie sociálnych služieb

 

V rámci čo najlepšieho zabezpečenia služieb pre občanov našej obce je obec Lacková "členom"  Spoločného obecného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb, ktorý ponúka občanom svoje služby v sociálnej oblasti:

-        sociálne poradenstvo

-        pomoc pri vypísaní tlačív

-        spolupráca zo Sociálnou poisťovňou

-        spolupráca s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny

-        spolupráca so zdravotnými poisťovňami,

-        spolupráca s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti

 s cieľom pomôcť podporiť sociálne začlenenie občanov a uspokojovať sociálne potreby ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii.

 

Obyvatelia obce Lacková môžu Spoločný obecný úrad pre zabezpečenie sociálnych služieb kontaktovať osobne, alebo na adrese:

                   Obchodná 2 064 01 stará Ľubovňa

alebo

                   telefonicky: 0903 463 230

                  

Postup pri podávaní žiadosti o sociálnu službu:

 a/ Občan predloží sociálnej pracovníčke  „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s „Vyjadrením lekára o zdravotnom stave žiadateľa na     posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ /“Lekársky nález“/.

b/ Vyjadrenie lekára  o zdravotnom stave žiadateľa tvorí podklad pre lekársku posudkovú  činnosť. Posudzujúci lekár vypracuje lekársky posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej osoby.

c/ Sociálna pracovníčka mesta vykoná sociálnu posudkovú činnosť /terénne šetrenie/, výsledkom ktorej je sociálny posudok, ktorý obsahuje znevýhodnenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom v oblasti sebaobslužných úkonov, úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.

d/ Na základe lekárskeho a sociálneho posudku sa vyhotovuje posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

e/ Obec ako správny orgán rozhodne v konaní o odkázanosti na sociálnu službu /v zariadení pre seniorov, o odkázanosti na opatrovateľskú službu, o odkázanosti na prepravnú službu, atď./.

 

/Tlačivá, ako sú: „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“, „Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa na posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a sú k dispozícii u sociálneho pracovníka .