Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na rokovanie OZ 29.6.2022

Starosta obce  Lacková

Pozvánka

na  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lacková

dňa   29.6.2022 o 19.00 hod.

v budove domu kultúry

Program:

1. Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva.

2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice.

3. Informácia o plnení predchádzajúcich  uznesení.

4. Nakladanie s majetkom obce Lacková.

5.Záverečný účet obce Lacková za rok 2021

6. Návrh volebných obvodov

7. Určenie počtu poslancov OZ

8. Určenie rozsahu výkonu funkcie starostu

9. Informácia starostu o činnosti od posledného rokovania obecného zastupiteľstva.

10. Diskusia, rôzne

    Záver

 

                                                                                                Ing. Marek Gallík

                                                                                                    starosta obce

Vyvesené: 20. 6. 2022

Dátum zvesenia: 29. 6. 2022

Zodpovedá: Správce Webu

Späť