Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Lacková so sídlom Lacková 51, 06501 Hniezdne v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Lackovej  zo dňa 7.4.2018 zverejňuje
 
zámer odpredaja svojho majetku, a to:
 
nehnuteľností vo vlastníctve obce Lacková:
  • pozemku parcela KN-E č. 1325/3, orná pôda o celkovej výmere 65 m v katastrálnom území Lacková, obec Lacková , zapísaného na LV č. 1
-    za kúpnu cenu vo výške 1-EUR/m2   
  • pozemku parcela KN-E č. 2282/4, orná pôda o celkovej výmere 11 m v katastrálnom území Lacková, obec Lacková , zapísaného na LV č. 1
-    za kúpnu cenu vo výške 3-EUR/m2   
 
-    do výlučného vlastníctva : Martin Martinek, Vyšné Ružbachy 332
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadateľ sa snaží vysporiadať a sceliť pozemky v jeho vlastníctve , ktoré sú v susedstve s predmetnými pozemkami a tvoria s nimi prakticky jeden celok

Vyvesené: 11. 4. 2018

Dátum zvesenia: 27. 4. 2018

Späť