Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
Obec Lacková so sídlom Lacková 51, 06501 Hniezdne v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Lackovej  zo dňa 2.3.2018 zverejňuje
zámer odpredaja svojho majetku, a to:
  - parcela KN-C č.1820,  ostatná plocha o výmere 3241 m2
   - parcela KN-C č.1891,  TTP o výmere 2452 m2
  - parcela KN-C č.1787,  ostatná plocha o výmere 180 m2
nachádzajúcich  sa v k.ú. Lacková, zapísaných na LV č. 1649
 
-    do výlučného vlastníctva : AGRO-Hniezdne, Hniezdne 170, 06501 Hniezdne
-    za cenu :  0,50  €/m2  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedené  pozemky susedia s areálom hospodárskeho dvora  žiadateľa a ten  má záujem v nasledujúcom  období  tento priestor  revitalizovať a vybudovať na ňom pevnú rekreačnú infraštruktúru súvisiacu s prevádzkou penziónu, čo  bude mať pozitívny vplyv na rozvoj obce

Vyvesené: 5. 3. 2018

Dátum zvesenia: 21. 3. 2018

Späť