Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
Obec Lacková so sídlom Lacková 51, 06501 Hniezdne v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Lackovej  zo dňa 2.3.2018 zverejňuje
 
zámer odpredaja svojho majetku, a to:
- parcela KN-E  č.131/1,  orná pôda o výmere 45 m2 nachádzajúcej sa v k.ú. Lacková, zapísanej na LV č. 1  
 
-    do výlučného vlastníctva : Andrej Lopatovský, Lacková
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedený pozemok susedí s pozemkom vo vlastníctve žiadateľa, tento chce upraviť a sceliť a následne  využívať
 
za podmienky: žiadateľ zabezpečí na svoje náklady vytýčenie pozemku, s cieľom zistenia skutočného stavu, či tento nevstupuje do prístupovej cesty   

Vyvesené: 5. 3. 2018

Dátum zvesenia: 21. 3. 2018

Späť