Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
Obec Lacková so sídlom Lacková 51, 06501 Hniezdne v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Lackovej  zo dňa 6.12.2017 zverejňuje
zámer odpredaja svojho majetku, a to:
 
- parcela KN-C č.1822,  ostatné plochy o výmere 888 m2 nachádzajúcej sa v k.ú. Lacková, zapísanej na LV č. 1649 
-parcela KN-C č.1819,  ostatné plochy o výmere 1766 m2 nachádzajúcej sa v k.ú. Lacková, zapísanej na LV č. 1649
 
-    za cenu : 0,20 €/m2
-    do výlučného vlastníctva : AGRO-Hniezdne, Hniezdne
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedené  pozemky sa nachádzajú v blízkosti areálu hospodárskeho dvora  žiadateľa a ten  má záujem v nasledujúcom  období  tento priestor  revitalizovať a vybudovať na ňom obslužnú infraštruktúru súvisiacu s prevádzkou penziónu, čo  bude mať pozitívny vplyv na rozvoj obce
 
VYVESENÉ: 7.12.2017
ZVESENÉ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyvesené: 7. 12. 2017

Dátum zvesenia: 23. 12. 2017

Späť