Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru zámeny majetku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
Obec Lacková  so sídlom Lacková č.51 v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Lackovej  č.39 /2017   zo dňa 6.12.2017 zverejňuje
zámer zámeny svojho majetku, a to:
  • pozemku parcela KN-C č. 299/4, zastavané plochy a nádvoria o celkovej výmere 7 m, v katastrálnom území Lacková, obec Lacková , zapísaného na LV č. 1
za
  • pozemok parcela KN-C č. 285/4, zastavané plochy a nádvoria o  výmere 7 m2 v katastrálnom území Lacková, obec Lacková , zapísaného na LV č. 1842 vo vlastníctve Petra Krafčíka a Jolany Krafčíkovej, Lacková č.7.
z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:
v rámci  pozemkov okolo RD žiadateľa sa nachádza malá časť , pozemok vo vlastníctve obce Lacková, tento dlhodobo trvajúci stav má žiadateľ záujem vyriešiť a  pozemok sceliť, zámenou dôjde k rozšíreniu prístupovej cesty vo vlastníctve obce  
 
ZVEREJNENÉ: 7.12.2017
ZVESENÉ:

Vyvesené: 7. 12. 2017

Dátum zvesenia: 23. 12. 2017

Späť