Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
Obec Lacková so sídlom Lacková 51, 06501 Hniezdne v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Lackovej  zo dňa 6.12.2017 zverejňuje
 
zámer odpredaja svojho majetku, a to:
  • pozemku parcela KN-C č. 709, trvalo trávnaté plochy o celkovej výmere 101750 mčasť o výmere 2014 m2 v katastrálnom území Lacková, obec Lacková , zapísaného na LV č. 1649
za cenu: 0,20 €/m2

do vlastníctva : Martina Selepa st. ,  Lacková č.42, 06501  Lacková

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:
žiadateľ (Martin Selep) je chovateľom dobytka na čo je potrebný zdroj vody, pričom súčasný  zdroj , ktorý využíval je použiteľný obmedzene a vplyvom klimatických zmien dochádza k poklesu objemu vody aj v skupinovom vodojeme, ktorého užívaním na poľnohospodárske účely by obmedzil susedov, má záujem na zámene susediacich pozemkov, nakoľko v požadovanej časti je zdroj vody vhodný na napájanie dobytka
 
za podmienok že :
- žiadateľ zabezpečí vyhotovenie a predloží OZ geometrický plán
 
 
VYVESENÉ: 7.12.2017
ZVESENÉ:

Vyvesené: 7. 12. 2017

Dátum zvesenia: 23. 12. 2017

Späť