Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru prenájmu majetku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obec Lacková so sídlom Lacková 51, 06501 Hniezdne v zmysle § 9a ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Lackovej  zo dňa 4.11.2017 zverejňuje
zámer prenájmu svojho majetku, a to:
- parcela KN-C č.1818, vodná plocha o výmere 3890 m2 nachádzajúcej sa v k.ú. Lacková, zapísanej na LV č. 1649
- parcela KN-C č.1790,  ostatné plochy o výmere 6386 m, časť  viď.nákres   nachádzajúcej sa v k.ú. Lacková, zapísanej na LV č. 1649 , 
- parcela KN-C č.1891,  TTP o výmere 2452 m2 nachádzajúcej sa v k.ú. Lacková, zapísanej na LV č. 1649
- parcela KN-C č.1820,  ostatné plochy o výmere 3241 m2 nachádzajúcej sa v k.ú. Lacková, zapísanej na LV č. 1649
 
-    do nájmu : AGRO-Hniezdne, Hniezdne 180, 06501 Hniezdne
-    za cenu : 30 €/ha/rok
-    na dobu 20 rokov
-   za účelom realizácie agroturizmu a rekreácie
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedené  pozemky susedia s areálom hospodárskeho dvora  žiadateľa a ten  má záujem v nasledujúcom  období  tento priestor  revitalizovať a vybudovať na ňom rekreačnú infraštruktúru súvisiacu s prevádzkou penziónu, čo  bude mať pozitívny vplyv na rozvoj obce
 
VYVESENÉ: 6.11.2017
ZVESENÉ:

 

nakres

Vyvesené: 6. 11. 2017

Dátum zvesenia: 22. 11. 2017

Späť