Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obec Lacková so sídlom Lacková 51, 06501 Hniezdne v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Lackovej  zo dňa 4.11.2017 zverejňuje
zámer odpredaja svojho majetku, a to:
- parcela KN-C č.1821,  ostatné plochy o výmere 1114 m2 nachádzajúcej sa v k.ú. Lacková, zapísanej na LV č. 1649  
-    za cenu :  2  €/m2 
-parcela KN-C č.1890,  TTP o výmere 833 m2 nachádzajúcej sa v k.ú. Lacková, zapísanej na LV č. 1649
- parcela KN-C č.1888,  TTP o výmere 596 m2 nachádzajúcej sa v k.ú. Lacková, zapísanej na LV č. 1649
-    za cenu :  4  €/m2  
 
-    do výlučného vlastníctva : AGRO-Hniezdne, Hniezdne 180, 06501 Hniezdne
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedené  pozemky susedia s areálom hospodárskeho dvora  žiadateľa a ten  má záujem v nasledujúcom  období  tento priestor  revitalizovať a vybudovať na ňom obslužnú infraštruktúru súvisiacu s prevádzkou penziónu, čo  bude mať pozitívny vplyv na rozvoj obce
 
VYVESENÉ: 6.11.2017
ZVESENÉ:
 
nakres

Vyvesené: 6. 11. 2017

Dátum zvesenia: 22. 11. 2017

Späť