Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
 
Obec Lacková so sídlom Lacková 51, 06501 Hniezdne v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Lackovej  zo dňa 4.11.2017 zverejňuje
zámer odpredaja svojho majetku, a to:
- parcela KN-C č.1801,  TTP o výmere 1304 m2 nachádzajúcej sa v k.ú. Lacková, zapísanej na LV č. 1649
- parcela KN-C č.1806,  orná pôda  o výmere 486 m2 nachádzajúcej sa v k.ú. Lacková, zapísanej na LV č. 1649
- parcela KN-C č.1790, ostatné plochy o výmere 6386 m2 , časť cca 2000 m2   (viď. príloha) nachádzajúcej sa v k.ú. Lacková, zapísanej na LV č. 1649 .
 
-    do výlučného vlastníctva : Mária Lopatovská , Lacková č.6
-    za cenu :   0,20 €/m2 
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedený pozemok susedí s pozemkom žiadateľky , uvedené  pozemok obec dlhodobo nevyužíva, žiadateľka sa stará o ich údržbu a v nasledujúcom období chce tieto revitalizovať, riadne sa o ne starať a prispieť tak k skrášleniu okolia miestneho minerálneho prameňa
 
- za podmienky, že žiadateľka dá vypracovať GP
 
VYVESENÉ: 6.11.2017
ZVESENÉ:
 
nakres

Vyvesené: 6. 11. 2017

Dátum zvesenia: 22. 11. 2017

Späť