Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku
z dôvodu hodného osobitného zreteľa
Obec Lacková so sídlom Lacková 51, 06501 Hniezdne v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Lackovej  zo dňa 4.11.2017 zverejňuje
 
zámer odpredaja svojho majetku, a to:
- parcela KN-C č.711, ostatné plochy o výmere 6222 m2 , časť  (viď nákres, cca 2400 m2) nachádzajúcej sa v k.ú. Lacková, zapísanej na LV č. 1649
 
-    do výlučného vlastníctva : Ing. Jozef Osvald , Lacková č.57
-    za cenu : 0,20 €/m2  
 
ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že uvedený pozemok susedí s pozemkami žiadateľa ,  žiadateľ má pozemok v dlhodobom nájme a má záujem v nasledujúcom  období  tento revitalizovať a spolu s okolitými pozemkami využiť na rozvoj agroturistiky , čo bude mať pozitívny vplyv na rozvoj obce
- za podmienky, že žiadateľ dá vypracovať GP
 
VYVESENÉ: 6.11.2017
ZVESENÉ:
 
nakres

Vyvesené: 6. 11. 2017

Dátum zvesenia: 22. 11. 2017

Späť