Navigácia

Obsah

Späť

Zverejnenie zámeru prevodu majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Lacková so sídlom Lacková 51, 06501 Hniezdne v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a v súlade s uznesením Obecného zastupiteľstva v Lackovej  zo dňa 21.4.2017 zverejňuje

zámer odpredaja svojho majetku, a to:

-  KN-E č.2298/1, OP,  o výmere 107 mnachádzajúcej sa v k.ú. Lacková, zapísanej na LV č. 1,

-  KN-C č.58/2 , záhrady, o výmere 116 m2 , nachádzajúcej sa v k.ú Lacková , zapísanej na LV č.1

-    do  vlastníctva : Hubert Čepišák s manželkou Milicou Čepišákovou,, Slovenského 1781/9 Košice

-    za kúpnu cenu vo výške 4,-EUR/m2   

ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu, že žiadateľ má záujem zosúladenia stavu právneho so stavom užívacím, ako aj zabezpečenia prístupu k  nehnuteľnostiam ktoré sú v jeho vlastníctve, tiež v záujme rozvoja  nehnuteľností žiadateľa, ich rekonštrukcie a tak zveľadenia a skrášlenia samotnej obce

 

VYVESENÉ: 27.4.2017

ZVESENÉ:

Vyvesené: 27. 4. 2017

Dátum zvesenia: 1. 6. 2017

Späť