Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na rokovanie OZ

 
Pozvánka
na  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lacková
dňa  11. 1. 2018 o 18.00 hod.
v budove obecného úradu
 
Program:
1. Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice.
3. Informácia o plnení predchádzajúcich  uznesení.
4. Nakladanie s majetkom obce Lacková
5. Informácia starostu o činnosti od posledného rokovania obecného zastupiteľstva.
6. Diskusia, rôzne
    Záver
 
                                                                                                          Ing. Marek Gallík
                                                                                                              starosta obce

Vyvesené: 4. 1. 2018

Dátum zvesenia: 12. 1. 2018

Späť