Navigácia

Obsah

Späť

Pozvánka na rokovanie OZ

Starosta obce  Lacková
 
Pozvánka
 
na  zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lacková
dňa  6. 12. 2017 o 18.00 hod.
v budove obecného úradu
Program:
1. Otvorenie rokovania obecného zastupiteľstva.
2. Určenie zapisovateľa  a overovateľov zápisnice.
3. Informácia o plnení predchádzajúcich  uznesení.
4. Nakladanie s majetkom obce Lacková
5. Návrh rozpočtu obce Lacková
6. Informácia starostu o činnosti od posledného rokovania obecného zastupiteľstva.
7. Diskusia, rôzne
    Záver
 
 
                                                                                                          Ing. Marek Gallík
                                                                                                              starosta obce

Vyvesené: 30. 11. 2017

Dátum zvesenia: 7. 12. 2017

Späť