Obec Lacková

Obstaranie

Vyhotovenie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a realizáciu pre regeneráciu centra obce Lacková

Identifikácia

Číslo zákazky:

Názov odberateľa: Obec Lacková

Adresa odberateľa: Lacková 51, 06501 Hniezdne

IČO odberateľa: 00329983

Názov úspešného uchádača: NUMERAL spol.s.r.o

Adresa úspešného uchádača: Ťačevská 19, 08501 Bardejov

IČO úspešného uchádača: 36489671

Predmet zákazky: vyhotovenie projektovej dokumentácie autorizovaným projektantom na stavebné povolenie a realizáciu pre regenerácia centra obce Lacková , aktivity a činnosti súvisiace s projektovými prácami, ktoré budú zahŕňať zhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu stavby. Obsahom predloženej projektovej dokumentácie bude zabezpečenie vstupných podkladov, výškopis, polohopis; geodetické zameranie; projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie; projektová dokumentácia pre stavebné povolenie; realizačná projektová dokumentácia; rozpočet na základe výkazu výmer podľa pokynov verejného obstarávateľa

Cena zákazky: 9800.00 € bez DPH

Dátumy

Dátum obstarania: 17.04.2013

Datum zverejnenia: 14.05.2013